Home فني ،مهندسي برگزاری نخستین کنفرانس ملی در زمینه ی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی

برگزاری نخستین کنفرانس ملی در زمینه ی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی

0
موضوعات اساسی و کلیدی مورد بحث در این رویداد:

ارزیابی توان و برنامه ریزی کاربری اراضی
محیط های ارزیابی را با دقت ارزیابی کنید
تحقیقات محیطی ، قوانین و سیاست ها
ارزیابی زیست محیطی ، محیط اقتصادی
تحقیق و نظارت بر آلودگی محیط زیست
طراحی سایت و حفاظت از تنوع زیستی
مطالعات محیطی و علائم دائمی
ارزیابی ، آموزش و مدیریت محیط زیست
ارزیابی و روشهای بهبود انرژی
ملاحظات بین المللی در محیط ارزیابی شده
روش های جدید تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
مدیریت مناطق و تأسیسات حفاظت شده
گردشگری ، بررسی و برنامه ریزی محیطی
نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست
بررسی چرخه زندگی (LCA)
روند تأثیرات زیست محیطی – آسیب شناسی ، چالش ها و برنامه ها
ارزیابی اثرات زیست محیطی ، اجتماعی و بهداشتی (ESHIA) و (HIA) و مدیریت (HSE)
محیط اخلاقی
مطالعات و مدلهای زیست محیطی
جنبه های دیگر مربوط به محیط ارزیابی ، برنامه ریزی و مدیریت است

تبر کنفرانس

تهیه کننده: مرکز تحقیقات محیطی هگمتانه و مرکز همایش های آریا هگمتانه
مهلت ارسال چارچوب مقاله: ارسال اطلاعات با مقاله نویسی کامل: 20 نوامبر 2014
مهلت ارسال مقاله کامل: 20 نوامبر 2014
روز کنفرانس: 6 دسامبر 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here