Home اقتصاد برگزاری کنفرانس ملی در حوزه ی توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه

برگزاری کنفرانس ملی در حوزه ی توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه

0
موضوعات اصلی و کلیدی مطرح در این رویداد:

1. توسعه پایدار

1-1- تنظیم منابع آب و ارتباطات در مناطق روستایی

1-2- توانمند سازی و توانمندسازی روستاییان از خطرات زیست محیطی

1-3- خط مشی ها و رهنمودها برای مدیریت صحیح و استفاده از منابع طبیعی

1-4- چالشها و روشهای مدیریت زمین در مناطق روستایی

2. توسعه پایدار اقتصادی

2-1- جایگاه جامعه در مقاومت اقتصادی

2-2- مدل های پایداری تولید و تولید محصولات کشاورزی

2-3- تعارضات اقتصاد روستایی (جوامع روستایی ، گردشگری روستایی ، تجارت مسکن ، خدمات)

2-4- بازار کار و توسعه شغل با کارآفرینان حیاط خلوت

2-5- درآمد و سرمایه گذاری در مناطق روستایی

2-6- مدیریت اقتصاد محلی را با حفظ اقتصاد فراتر از آن تنظیم کنید

2-7- ارتباطات بازار روستایی

2-8- اماکن گردشگری روستایی

3. پایداری فرهنگی و فرهنگی پایدار

3-1 ظرفیت سازی و تقویت ظرفیت توسعه پایدار

3-2- بیمه پشتیبانی و برگشت عمومی

3-3- سلامت ، رفاه اجتماعی ، کیفیت زندگی و زندگی پس از مرگ

3-4- رفع فقر و کاهش نابرابری اجتماعی

3-5- جوامع روستایی مدل و اجتماعی پایدار

3-6- زندگی و شناسایی جوامع روستایی

3-7- زنان و توسعه پایدار جوامع روستایی

3-8- فناوری روستایی و سیستمهای حرفه ای

3-9- ترویج و گسترش توسعه عقب مانده

4. توسعه صاف توسعه صاف

4-1- اجرای روشها در شناسایی جوامع روستایی

4-2- ایجاد سازمان سایت های روستایی و تنوع زیستی

4-3- مرمت و بازسازی ساختمانهای عقب و ایمن

4-4- تنظیم مدیریت محلی در ظرفیت سازی پایدار توسعه روستایی و مهاجران

4-5- ادغام تلفیقی- شهری و توسعه پایدار جوامع روستایی

4-6- راهها ، حمل و نقل و راهها در توسعه روستایی

5. توسعه پایدار

5-1- رابطه بین کشور در روند اجرا و برنامه استراتژیک توسعه روستایی

5-2- قوانين و مقرراتي براي ارتقا پايداري توسعه عقب مانده

5-3- چالش ها و رهنمودهای مشارکت و ادغام مقامات ملی ، منطقه ای و محلی در توسعه پایدار روستایی

5-4- استقرار مدلها و ادارههای یکپارچه در مناطق روستایی

5-5- مدل سیستمهای مدل دار و قابلیتهای توسعه پایدار

5-6- بخش خصوصی و توسعه پایدار

5-7- مدیریت خوب و توسعه پایدار

سازمان ها: – انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
– با مشارکت دانشمند برنامه ریزی شده روستایی روستایی و استاد جغرافیا ، دانشگاه تهران
—————-
مهلت ارسال اطلاعات:
مهلت ارسال مقاله کامل: 6 دسامبر 2014
روز کنفرانس: 6 فوریه 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here